Neneuhcāyōtl:Chinotlahtolli

Tlani nehnewkayotl

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlani-neneuhcayotl.

Z

Tlahkwilolmeh pan nehnewkayotl "Chinotlahtolli"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.