Neneuhcāyōtl:Inuitlahtolli

Tlani nehnewkayotl

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlani-neneuhcayotl.

Tlahkwilolmeh pan nehnewkayotl "Inuitlahtolli"

In tetoquiltin 2 tlahcuiloltin itech pohui, inin neneuhcayotl itech tlacecempohualoni ipan 2.