Nahuatlahtolli

 
[1] nochtli

Tlatocaxtiliztli

1
Inin tlacualiztli inacayo chipahuac ihaun quipiya iyolo yayahuic, zan ipanpetlayo achi chichiltic. Keman xochiyohuia neci achi xochipalltic, xoxoctic ihuan coztic, no achi chipahuac, teipan mopatlatiuh achi chichiltic. Tlahuel tzopelic huan xococ inin tlacualiztli.

Miyac macehualmeh ipan Mexihco tlalli, quitokah ipan ininmillah zo zan inintlanempan campa ininchan. Cequin tlacameh quitocah zan cahcampahuelli nopa motlatoquiah inin yehyectzin cuatlawquetl. Naman ipan nochi tlazquiztli quinamacah inin tlacualiztli tenoch.

Tetzonhuiliztli

xoconochtli, tzaponochtli, nocheztli

Tlahtolcuepaliztli


Toquiliztequitl

  • Universidad Nacional Autónoma de México, (2003). Matlapantli Gran Diccionario Náhuatl; ipan Altepetl Mexihco, 20 metztli julio xiuhpan 2019.